1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Forum đang được xây dựng, có điều gì sơ sót mong mọi người thông cảm <3
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

Tìm Chủ đề và Bài viết

  • Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).