1. Lưu ý khi sử dụng bbcode và template
    Các editor nhớ bỏ truyện vào spoil để load trang nhanh hơn nhaaaaa <3
    Topic chat chit chuyện trò linh tinh
    Topic của tháng: Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập - Nam Qua Lão Yêu
    Hãy năng suất như clone quảng cáo _( :3 」∠ )_

Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Penguin Penguin <(")
Già rồi Già rồi :giaroi:
Ánh mắt lấp lóe Ánh mắt lấp lóe :sangmat:
Bắn tym <3 Bắn tym <3 :bantim:
Bực Bực :buc:
Cậu làm gì thế!? Cậu làm gì thế!? :clgt:
Hãy tin ở em Hãy tin ở em :tinoem:
Huýt sáo Huýt sáo :huytsao:
Không biết phải nói sao Không biết phải nói sao :trammac:
Lấp lánh Lấp lánh :laplanh:
Nghiêm, chào sếp Nghiêm, chào sếp :nghiem:
Nổi giận Nổi giận :noigian:
Oa oa Oa oa :oaoa:
Thảo mai Thảo mai :thaomai:
Thấy rồi nhé Thấy rồi nhé :thayroinhe:
Tốt bụng Tốt bụng :totbung:
Xì hơi Xì hơi :xihoi:
Yêu chết mất Yêu chết mất :yeuqua:
Bó tay Bó tay :botay:
Cảm động Cảm động :camdong:
Dễ chịu Dễ chịu :dechiu:
Dễ thương Dễ thương :cute:
Giận Giận :gian:
Ha ha ha Ha ha ha :haha:
Hu hu Hu hu :huhu:
Mặt cá trê Mặt cá trê :catre:
Mồ hôi hột Mồ hôi hột :mohoi:
Ngại Ngại :ngai:
Suy nghĩ Suy nghĩ :suynghi:
Tào lao Tào lao :taolao:
Uhm Uhm :uhm:
Vất vả Vất vả :vatva:
What the fuck? What the fuck? :wtf:
Xấu hổ Xấu hổ :xauho:
Yêu yêu Yêu yêu :love:
Để xem đã Để xem đã :dexem:
Đẹp trai Đẹp trai :deptrai:
Không chịu Không chịu :chumo:
Rụng tym <3 Rụng tym <3 :rungtym:
Sốc Sốc :shock:
Không phải em Không phải em :kophaiem:
Băn khoăn Băn khoăn :bankhoan:
Chấm hỏi Chấm hỏi :hoi:
Chao xìn Chao xìn :hi:
Bối rối Bối rối :boiroi:
Đá lông nheo Đá lông nheo :chiuchiu:
Ai biết Ai biết :aibiet:
Bỏ rơi Bỏ rơi :boroi:
Bye bitch Bye bitch :byebitch:
Chăm chỉ Chăm chỉ :chamchi:
Chạy Chạy :chay:
Chụy thích Chụy thích :like:
Còn phải hỏi Còn phải hỏi :udontsay:
FA FA :fa:
FUUUUUU FUUUUUU :fuuu:
Gõ mõ Gõ mõ :gomo:
Hoa Hoa :hoa:
Hu hu Hu hu :huhu2:
If u know what i mean If u know what i mean :uknow:
Impossibruhhh Impossibruhhh :bruh:
Khóc một dòng sông Khóc một dòng sông :khoc:
LOL LOL :lol:
Ném shit Ném shit :nemshit:
Nguyền rủa Nguyền rủa :nguyenrua:
Pằng pằng Pằng pằng :pangpang:
S&M S&M :sm:
Tắm rửa Tắm rửa :tamrua:
Troll Troll :troll:
Đáng suy ngẫm Đáng suy ngẫm :dangsuyngam:
Đe dọa Đe dọa :dedoa:
Đẹp trai có gì sai Đẹp trai có gì sai :deptrai2: